{{messages[0][0]}}

Auteursrecht voor werkgevers en opdrachtgevers, zo zit dat.Voor ondernemingen zijn nieuwe ontwerpen, foto’s, teksten of ontwikkelde programma’s enorm waardevol. Het kost alleen veel tijd om zulke werken te produceren. Logisch dus dat je dit als ondernemer meestal door anderen laat doen: vaak een werknemer of een freelancer. Aan zulke werken kleeft vaak ook een intellectueel eigendomsrecht. Het meest voorkomende is het auteursrecht. Aan wie komt dit recht eigenlijk toe als de werken op grond van een overeenkomst worden gemaakt?

Is het intellectueel eigendom zo belangrijk dan?

Jazeker! De auteursrechthebbende is namelijk ook degene die bepaalt wat er allemaal met het werk gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan het overnemen van teksten, de verspreiding van foto’s of het verspreiden van software. Als ondernemer wil je natuurlijk niet dat jouw werknemers aan de haal kunnen gaan met werken die voor jouw bedrijf bedoeld zijn. Het is dus het fijnste als het auteursrecht bij jou ligt: zo heb je zelf de controle en mogelijkheid om toestemming te geven (of te weigeren natuurlijk) voor verder gebruik van het werk. Soms krijg je het auteursrecht als werkgever automatisch, maar soms moet je ook wat meer moeite doen.

Werknemers

Voor werken die gemaakt zijn door werknemers komt het auteursrecht in principe toe aan de werkgever. Dit heet het werkgeversauteursrecht. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

1. De werknemer moet in dienst zijn van de werkgever.

Dit klinkt logisch, maar zorgt toch regelmatig voor verwarring. Hieronder vallen namelijk alleen de gevallen waarin er een arbeidsovereenkomst is tussen de werkgever en de werknemer. Als iemand in opdracht voor jou een werk maakt, dan voldoe je niet aan het vereiste ‘in dienst’. Verderop kun je lezen hoe het auteursrecht in gevallen van opdracht is geregeld.

2. De arbeid moet bestaan in het vervaardigen van werken.

Het moet natuurlijk wel de bedoeling zijn dat de werknemer de bedoelde werken maakt. Als het de taak is om  bijvoorbeeld ontwerpen te maken of teksten op te stellen, dan voldoe je aan de voorwaarde. Maar stel dat iemand op kantoor werkt en ondertussen lekker zit te tekenen, dan houdt hij zelf zijn auteursrecht op de tekeningen. Of hij ook zijn baan behoudt is natuurlijk een tweede ;).

3. Zeggenschap van de werkgever.

Het werkgeversauteursrecht is alleen van toepassing, als het gaat om ‘bepaalde werken’. Lees: door de werkgever bepaalde werken. Dit betekent dat de werkgever bepaalt welke werken er worden gemaakt, en dus zeggenschap hierover heeft. Er moet dus een zekere mate van invloed van de werkgever zijn.

4. Tenzij iets anders is overeengekomen.

Het staat je natuurlijk altijd vrij om in de arbeidsovereenkomst afspraken te maken die afwijken van het bovenstaande. Zo kun je bijvoorbeeld opnemen dat de auteursrechten van de werknemer niét aan jou als werkgever toekomen. Let dus altijd goed op wat er precies in de arbeidsovereenkomst staat genoemd.

Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, en je hebt onderling geen andere afspraken gemaakt, is er sprake van werkgeversauteursrecht.

Werken in opdracht

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je het maken van een werk niet door een werknemer laat doen, maar uitbesteedt aan een externe partij. Je geeft dan iemand de opdracht om een werk te maken. In zulke gevallen krijg jij als opdrachtgever niet automatisch het auteursrecht. Er is namelijk geen sprake van een gezagsverhouding zoals bij werknemers: de persoon die jij opdracht geeft voert zijn werk op eigen houtje uit. Op grond van de gegeven  opdracht heb je wel het recht om het werk te gebruiken voor het doel ervan, maar niét om het werk verder te gebruiken of verspreiden.

Let dus goed op als je de opdracht geeft voor een werk. Een foto die bedoeld is om in een papieren brochure te plaatsen, mag je dus niet zomaar online posten! Hier moet je apart toestemming voor vragen. Je kunt het auteursrecht uiteraard ook aan jou laten overdragen, maar het is de vraag of de andere partij hier mee akkoord gaat.

Stagiairs

Een aparte categorie in dit opzicht zijn stagiairs. Strikt genomen verrichten stagiairs geen arbeid: hun activiteiten zijn namelijk gericht op het opdoen van ervaring en het verwerven van kennis. Dit betekent dat een werk gemaakt door een stagiair niet in aanmerking komt voor het wekgeversauteursrecht. Wil je toch de rechten krijgen over de werken die jouw stagiair produceert? Neem dan in de stageovereenkomst op dat het intellectueel eigendom (onder andere het auteursrecht) van de stagiair wordt overgedragen aan de werkgever. Je wilt natuurlijk niet riskeren dat jouw stagiair zijn werken, gebaseerd op jouw kennis of hulp, zomaar meeneemt naar een volgend stageadres!

Wil je meer weten of het auteursrecht voor ondernemers of wil je hulp bij het overdragen van een auteursrecht? Neem dan gerust contact met ons op.

MEER BERICHTEN