Legalloyd Blog - Bad leaver bepaling: schavot voor een schavuit

Bad leaver bepaling: schavot voor een schavuit

Het oprichten van een BV of in zee gaan met nieuwe aandeelhouders van een bestaande BV is vaak net als het aangaan van een huwelijk; het is een feestje en alle partijen hebben zin in de toekomst met elkaar. Maar net als bij een huwelijk is het verstandig om vooraf - terwijl je in die positieve vibe zit - goede afspraken te maken. Daar komt de aandeelhoudersovereenkomst om de hoek kijken. En in de aandeelhoudersovereenkomst staat bijna altijd een bad leaver bepaling. Maar wat is dat?

Bad leaver bepalingen zijn afkomstig uit private equity. Managers die tegelijkertijd aandeelhouder zijn, doen de belofte dat zij zich als een goed manager zullen gedragen. Want als zij dit niet doen kickt de bad leaver bepaling in. Zo’n bepaling ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

  1. Een Aandeelhouder is verplicht zijn Aandelen aan de overige Aandeelhouders aan te bieden in de volgende gevallen:
  1. bij ernstige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst;
  2. bij ontslag op staande voet vanwege een dringende reden (zoals bedoeld in 7:678 BW);
  3. bij surséance van betaling, ondercuratelestelling, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of faillissement van die Aandeelhouder;
  4. bij executoriale beslaglegging op de Aandelen ten laste van die Aandeelhouder.

Als – zoals gezegd – de manager zich toch misdraagt, bijvoorbeeld door te stelen van het bedrijf of door medewerkers te mishandelen, dan treedt de bad leaver clausule in werking. Dat ziet er dan als volgt uit:

  1. Als een Aandeelhouder verplicht is zijn Aandelen aan te bieden volgens dit artikel, zal hij zijn Aandelen aanbieden tegen een prijs van € 1,-.

Bad leaver triggers

Welke trigger-evenementen er precies in de aandeelhoudersovereenkomst komen te staan, kunnen alle betrokken partijen zelf afspreken, hier zijn geen specifieke regels voor. Wel is het belangrijk om redelijke triggers op te nemen.

Zo is het niet meer dan redelijk om een manager die op staande voet ontslagen wordt als bad leaver aan te merken. Om (rechtsgeldig) op staande voet ontslagen te worden, zul je je ernstig moeten misdragen en dat is duidelijk in strijd met wat een goed manager zou doen. Wat ook weleens opgenomen wordt als een bad leaver trigger is een ontslag via de rechter op “een redelijke grond uit artikel 7:669 BW”. Wij vinden dit onredelijk zwaar; de ‘redelijke gronden’ uit artikel 7:669 BW hebben namelijk niet allemaal te maken met misdragingen van de manager, maar kan ook te maken hebben met bijvoorbeeld gewetensbezwaren of als de manager (langdurig) arbeidsongeschikt raakt “met voor het bedrijf onaanvaardbare gevolgen”.

Een andere bad leaver-trigger die veel voorkomt is als de manager binnen een bepaalde periode na het ondertekenen van de aandeelhoudersovereenkomst – om welke reden dan ook – het bedrijf verlaat. Dit wordt ook wel een ‘early leaver’ genoemd.

Als je een aandeelhoudersovereenkomst via onze wizard opstelt, zie je ook dat we als optie geven om als trigger op te nemen om een manager als bad leaver aan te merken als de manager een rechtspersoon is en de zeggenschap binnen die rechtspersoon verschuift.

Bad leaver punishments

Je kunt ook zelf invulling geven aan de ‘punishments’ bij het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst. Een gebruikelijke bad leaver punishment is dat de bad leaver de aandelen die in bezit zijn moet aanbieden aan de mede-aandeelhouders. Als de bad leaver daartoe niet verplicht wordt, kan de bad leaver nog steeds profiteren van eventuele waardestijgingen in het aandeel en dividenduitkeringen na misdragingen.

Belangrijk is om dan ook al af te spreken tegen welke waardering de bad leaver verplicht wordt om de aandelen aan te bieden. Aan de strenge kant van het punishment-spectrum zit de verplichting om het totale aandelenpakket aan te bieden voor €1,-.

Je kunt er ook voor kiezen om een bepaald percentage van de marktwaarde aan te houden, bijvoorbeeld 10% of 25% van de marktwaarde. Veel hoger is af te raden; de bad leaver-bepaling moet wel straffend van aard blijven.

Andere ‘leavers’ dan bad leavers

Zoals gezegd is er een specifieke bad leaver: de early leaver. Je kunt er eventueel voor kiezen om hier andere afspraken over te maken dan de ‘gewone’ bad leaver.

De tegenhanger van de bad leaver is de good leaver. De good leaver wordt vaak getypeerd als de leaver die geen bad leaver is. Ook daarvan wordt vaak afgesproken dat deze leaver zijn aandelen moet inleveren, maar veelal tegen veel gunstigere voorwaarden omdat er geen hard feelings zijn over de manier waarop de manager/aandeelhouder weggaat bij het bedrijf.

Vragen over bad leaver bepalingen? Zelf een aandeelhoudersovereenkomst opstellen of op laten stellen? Neem dan contact met ons op.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.