Legalloyd Blog - De gebruikelijkloonregeling III: de WBSO en de S&O-verklaring

De gebruikelijkloonregeling III: de WBSO en de S&O-verklaring

De gebruikelijkloonregeling. Een ingewikkelde regeling met uitzonderingen. In een overzichtelijke driedelige blogreeks bespreken we in heldere taal en makkelijk leesbaar deze regeling.

In deel II van deze serie hebben wij uitgelegd dat start-ups onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op het versoepelde regime van de gebruikelijkloonregeling. Een van die voorwaarden is dat aan de start-up een Speur- & Ontwikkelingswerkverklaring (S&O-verklaring) moet zijn afgegeven.

Wat is de WBSO?

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een regeling die kosten voor technisch-wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling verlaagt. Een deel van de loonkosten die zijn gemaakt in het kader van S&O, worden gecompenseerd. Dat houdt in dat een ondernemer minder loonheffing hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. Voor starters bestaat er daarnaast nog een extra tegemoetkoming.

Welke ondernemingen komen voor een verklaring in aanmerking?

De WBSO is bedoeld voor Nederlandse ondernemingen die ontwikkelings- of onderzoeksprojecten doen en iedere ondernemer kan een aanvraag indienen. Er wordt verschil gemaakt tussen ondernemers die vennootschapsbelasting afdragen (zoals een BV) en ondernemers die inkomstenbelasting betalen (de eenmanszaak). In deze blog gaan wij van de eerste groep uit. Die groep komt in aanmerking voor de regeling als zij minstens één werknemer in dienst hebben die S&O verricht. Dat kan ook de aandeelhouder zelf zijn.

Welke werkzaamheden komen voor WBSO in aanmerking?

Niet alle S&O-projecten komen in aanmerking voor de WBSO. Er bestaan twee soorten S&O- projecten: ontwikkelingsprojecten en technisch-wetenschappelijk onderzoek. Het ontwikkelingsproject moet wel technisch gezien écht nieuw zijn. Dat is het bijvoorbeeld als er een onderzoekscomponent aanwezig is en er technische risico’s en onzekerheden aan vast zitten. Algemene ontwikkeling is  dus geen S&O!

Van een technisch-wetenschappelijk onderzoek is sprake wanneer met het onderzoek nieuwe technische kennis ontstaat. 'Technisch’ betekent dat het onderzoek zich moet richten op gebieden zoals chemie of informatietechnologie. Wetenschappelijk ziet op het onderzoeksdoel, de onderzoeksmethode en de uitvoering daarvan. Het doel moet zijn dat het onderzoek een verklaring probeert te zoeken voor een verschijnsel dat met de algemene kennis niet kan worden verklaard. De manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd moet bekend zijn tijdens het doen van de aanvraag. Het onderzoek mag, ook hier, geen routineonderzoek zijn. De onderzoeksmethode moet planmatig en systematisch zijn.

De S&O-uren moeten altijd binnen de Europese Unie worden besteed. De WBSO wordt alleen toegepast op de kosten voor S&O-werk. De loonkosten moeten een duidelijk aanwijsbaar verband hebben met het S&O. Loonkosten die daarmee geen verband hebben, komen niet voor WBSO in aanmerking!

Wat levert de WBSO op?

De WBSO geeft een korting op de af te dragen loonheffing: de S&O-afdrachtsvermindering. in 2018 is dat 31% van de eerste €350.000,- van de totale S&O-grondslag. Voor de S&O-grondslag boven de eerste €350.000,- (de tweede schijf) aan gemaakte kosten en uren geldt een afdrachtsvermindering van 14%. De S&O-grondslag bestaat deels uit het totale S&O-loon, het loon voor het verrichten van S&O, en deels uit enkele kosten en uitgaven die voor vermindering in aanmerking komen.

Wanneer de onderneming als starter wordt aangemerkt, is er nog een extra voordeel te behalen. De inhoudingsplichtige heeft in dat geval recht op 40% afdrachtsvermindering in plaats van 31%. De onderneming wordt als starter aangemerkt aan de hand van de volgende drie punten:

  1. De onderneming is maximaal 3 jaar als starter aangemerkt. Wanneer de onderneming in de afgelopen 5 jaren in 3 of meer jaren een S&O-verklaring heeft ontvangen, kan de onderneming geen starter meer zijn. Elk kalenderjaar waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven telt als één jaar.    
  2. De ondernemer moet in de afgelopen 5 jaar minstens één jaar geen inhoudingsplichtige zijn geweest.
  3. S&O-activiteiten van een andere onderneming waar de eigendom van de aanvragende onderneming ligt.

Hoe kan een S&O-verklaring worden aangevraagd?

Om in aanmerking voor de WBSO te komen, moet een aanvraag worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO. De aanvraag wordt online ingediend voor de projecten waarvoor de ondernemer een S&O- verklaring wil hebben. Die projecten moeten bij de aanvraag duidelijk omschreven worden en er moet een realistische urenschatting worden gemaakt. Geef per project aan hoeveel S&O-uren je hierin verwacht te besteden! Omdat de aanvraag online plaatsvindt, zal de aanvrager zich via eHerkenning2+ moeten identificeren.

Wanneer de aanvraag compleet is wordt deze door de RVO beoordeeld. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt de S&O-verklaring afgegeven. De S&O-afdrachtvermindering moet de ondernemer uiteindelijk in zijn aangifte loonheffingen verrekenen. De hoogte van de S&O-afdrachtsvermindering staat in de S&O-verklaring genoemd.

Om uiteindelijk van de WBSO te kunnen profiteren moet je dus zelf in loondienst zijn en heb je een arbeidsovereenkomst nodig.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.