Legalloyd Blog - Turboliquidatie; wat is het en hoe werkt het?

Turboliquidatie; wat is het en hoe werkt het?

Als ondernemer kom je soms voor moeilijke beslissingen te staan, een van de lastigste keuzes kan zijn om je bedrijf te sluiten. Toch kan dit om verschillende redenen nodig zijn. Het is van essentieel belang om goed geïnformeerd te zijn, zodat je de juiste stappen kan nemen. In deze blogpost zullen we uitleggen in welke situaties turboliquidatie relevant kan zijn, waarom het voordelen kan bieden, welke wettelijke vereisten van toepassing zijn en waarom het van cruciaal belang is om professioneel juridisch advies in te winnen.

Op 15 november 2023 gaat de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie van kracht, die aanzienlijke veranderingen met zich meebrengt voor ondernemers die gebruik willen maken van turboliquidatie.

 

Wat is turboliquidatie?

Ontbinding zonder vereffening, beter bekend als turboliquidatie, biedt een onderneming de mogelijkheid om op te houden te bestaan, zonder dat vereffening van schulden nodig is. Dit houdt in dat zodra het besluit tot ontbinding is genomen, de rechtspersoon ophoudt te bestaan. Er is geen verplichting om verantwoording af te leggen, geen meldingsplicht en geen mogelijkheid voor schuldeisers om bezwaar te maken. Dit maakt turboliquidatie een snelle en efficiënte manier van bedrijfssluiting.

Turboliquidatie is een procedure die alleen van toepassing is wanneer je als rechtspersoon (vrijwel) geen baten of activa meer hebt. Dit betekent dat je als bedrijf geen (financiële) middelen, eigendommen of inkomsten meer mag hebben.

Deze procedure is bedoeld om inactieve rechtspersonen eenvoudig te ontbinden. Het voordeel is dat het snel, gemakkelijk en kosteneffectief is. Curatoren hebben vaak te maken met lege boedels en dat brengt maatschappelijke kosten met zich mee.

Maar de wetgever heeft ook opgemerkt dat er een groeiend risico is van misbruik van turboliquidatie, vooral wanneer de rechtspersoon wordt ontbonden met achterstallige schulden, aangezien bestuurders geen verantwoording hoeven af te leggen en schuldeisers vaak niet worden geïnformeerd. Vandaar dat er nu een wetswijziging op komst is.

 

Waarom deze wetswijziging?

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie heeft vier belangrijke doelen:

 • Vergroten van transparantie: De wet beoogt meer openheid te creëren bij ontbindingen.
 • Verbeteren van verantwoording: Bestuurders worden verplicht om verantwoording af te leggen.
 • Tegengaan van misbruik: Maatregelen worden genomen om misbruik van turboliquidatie tegen te gaan.
 • Bescherming van schuldeisers: Het biedt betere rechtsbescherming voor schuldeisers.
   

Nieuwe verplichtingen

Na de wetswijziging moet je binnen veertien dagen na ontbinding de volgende stukken inleveren bij het handelsregister:

 • Een balans en een staat van baten en lasten over het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het voorgaande boekjaar als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt.
   
 • De jaarrekeningen over de boekjaren die voorafgaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, indien daarvoor een openbaarmakingsplicht bestaat waar nog niet aan is voldaan, en (indien van toepassing) de accountantsverklaring.
   
 • Een beschrijving van:
  • De oorzaak van het ontbreken van baten of activa op het moment van de ontbinding.
  • De wijze waarop de baten of activa zijn geliquideerd en de opbrengsten zijn verdeeld.
  • De redenen waarom schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.

Onmiddellijk na het inleveren moet je je schuldeisers schriftelijk informeren. Het niet nakomen van deze verantwoordingsplicht wordt beschouwd als een economisch delict.

 

Bestuursverbod na turboliquidatie

De wetswijziging introduceert ook een vernieuwd bestuursverbod. Als een rechtspersoon is ontbonden via turboliquidatie en één of meer schuldeisers onbetaald zijn gebleven, kan de rechtbank, op verzoek van het openbaar ministerie, een bestuursverbod opleggen aan de betrokken bestuurder als:

 • De bestuurder niet heeft voldaan aan de nieuwe verantwoordingsverplichting bij de ontbinding. Of;
 • De bestuurder doelbewust namens de rechtspersoon handelingen heeft verricht of nagelaten waardoor één of meer schuldeisers aanzienlijk zijn benadeeld. Of;
 • De bestuurder in de twee voorafgaande jaren ten minste tweemaal eerder betrokken was bij een faillissement of een beëindiging van een rechtspersoon door turboliquidatie, waarbij één of meer schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, en hem daarvan een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

Een opgelegd bestuursverbod kan maximaal vijf jaar duren. Gedurende deze periode kan de betrokken bestuurder niet worden benoemd tot bestuurder of commissaris van een rechtspersoon.

 

Tot slot

Naast de turboliquidatie kan je als onderneming nog steeds ophouden te bestaan via de normale ontbindingsprocedure of als gevolg van een fusie of splitsing.

Nu je op de hoogte bent van de wetswijziging, kan je een weloverwogen keuze maken als je nadenkt over turboliquidatie of hier op andere manieren mee te maken krijgt. Het volgen van deze nieuwe regels kan problemen met schuldeisers of andere juridische problemen voorkomen.

Als je op zoek bent naar deskundig advies over turboliquidatie of andere zakelijke juridische kwesties, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Ons team van ervaren juristen staat klaar om je te begeleiden bij elke stap van het proces en ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.

In deze blogpost hebben we de basis van turboliquidatie behandeld, maar het is altijd raadzaam om professioneel juridisch advies in te winnen voor jouw specifieke situatie. Het nemen van de juiste beslissingen bij het beëindigen van je bedrijf is niet alleen voor jouzelf van groot belang, maar ook voor andere belanghebbenden.

Alle regels voor ondernemers weten?

Schrijf je in en wij houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.