Algemene voorwaarden | Legalloyd

Algemene voorwaarden van Legalloyd Advocaten B.V.


Op deze pagina leggen we de spelregels uit voor onze dienst. We geven je eerst de samenvatting, maar alle voorwaarden die hier genoemd zijn gelden tussen ons.

In het kort: de 7 kernpunten van onze dienstverlening

 1. Wij, Legalloyd Advocaten B.V., zijn een advocatenpraktijk en maken daarbij gebruik van zelfgemaakte slimme software.
 2. Ons advies en maatwerk komt van juristen en advocaten die verbonden zijn aan Legalloyd Advocaten, wij zijn geen platform voor vraag en aanbod.
 3. Wij hebben software ontwikkeld die toegankelijk is via onze website. Met deze software kunt u eenvoudig zelf contracten uit onze database opstellen.
 4. Onze software en de contracten die via onze software worden aangeboden zijn continue in ontwikkeling. Wij garanderen niet dat deze foutloos is.
 5. We hanteren strikte geheimhouding van uw informatie, online en offline.
 6. We respecteren uw privacy en die van uw contractspartners.
 7. Legalloyd Advocaten wil het recht voor ondernemers toegankelijk maken en wij zijn daarom continue aan het innoveren. We geven met onze software ondernemers zelf een belangrijke rol bij het eindresultaat. De spelregels die daarbij gelden, vermelden we bij de “veelgestelde vragen” op onze website.

Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden of onze diensten? Neem dan contact met ons op via info@legalloyd.com of via 020 303 20 24.

Gebruikersvoorwaarden

Wij, Legalloyd Advocaten B.V. (Legalloyd Advocaten), leveren diensten in persoon en als software-as-a-service via onze website https://legalloyd.com (de Website).

Wij houden kantoor aan de Meeuwenlaan 98 in (1021 JL) Amsterdam Noord en we staan ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 52183475.

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Legalloyd Advocaten aan u als klant (de Klant).
 2. Deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van Legalloyd Advocaten, aan alle door Legalloyd Advocaten verboden personen en alle derden die bij de uitvoering van een dienst door Legalloyd Advocaten worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kunnen zijn. Alles wat in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Legalloyd Advocaten is bedongen, waaronder artikel 12 (aansprakelijkheid) en artikel 13 (vrijwaring), geldt mede als een ten behoeve van deze personen en derden onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding (artikel 6:253 BW).
 3. Onder 'aan Legalloyd Advocaten verbonden personen' wordt verstaan: iedere (rechts)persoon die, al dan niet in dienstbetrekking, bij of ten behoeve van Legalloyd Advocaten werkzaam is of dat in het verleden is geweest (zoals werknemers, adviseurs, bestuurders, stagiairs, uitzendkrachten en freelancers).
 4. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

2. Diensten

 1. Legalloyd Advocaten biedt de volgende Diensten:
  • een advies- en procespraktijk gericht op ondernemers (de Advies- en procespraktijk);
  • softwareoplossingen voor het maken van juridische documenten, ondersteunende en aanvullende diensten zoals contractbeheer en digitaal ondertekenen (de Software).
 2. Wij leveren de Diensten op grond van een opdrachtovereenkomst en we hebben een inspanningsverplichting om deze zo goed mogelijk te leveren.
 3. Afhankelijk van welke Dienst u gebruik maakt, gelden de onderstaande bepalingen.

ADVIES- EN PROCESPRAKTIJK

3. Advocaten en juristen

 1. Onze advocaten en juristen zijn in dienst bij Legalloyd Advocaten.
 2. U geeft een opdracht aan Legalloyd Advocaten en niet aan een individuele advocaat of jurist, ook al richt u zich tot een bepaalde advocaat of jurist of een andere aan Legalloyd verbonden persoon. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 3. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) is van toepassing op de advocatenpraktijk van Legalloyd Advocaten. Wij verifiëren de identiteit van onze Klanten en de uiteindelijke belanghebbende(n) van onze Klanten, indien vereist. Ook zijn wij gehouden ongebruikelijke transacties te melden in de zin van de Wwft. Indien wij een melding in de zin van de Wwft maken, is het ons verboden dit aan de Klant of een betrokken partij mee te delen.

4. Klachtenregeling

 1. Als u een klacht heeft over de dienstverlening van de Advies- en procespraktijk, kunt u deze klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van Legalloyd Advocaten, Fleur de Roos (fleur@legalloyd.com). Uw klacht zal worden behandeld volgens de kantoorklachtenregeling. Deze regeling wordt u op verzoek toegestuurd.
 2. U moet de klacht binnen zes maanden nadat u kennis heeft genomen van het betreffende feit schriftelijk indienen.
 3. Wanneer de kantoorklachtenregeling niet voor u een oplossing heeft gebracht, dan zullen  Legalloyd Advocaten en u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

DE SOFTWARE

5. Gebruik van de Software

 1. Als u gebruik wilt maken van onze Software, moet u zich registreren op onze Website. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Software en de veiligheid van uw account.
 2. Uw account is persoonlijk. Houdt uw accountgegevens en wachtwoord strikt geheim.
 3. Medewerkers van Legalloyd Advocaten hebben toegang tot uw account als dat voor het verlenen van onze Diensten noodzakelijk is.
 4. Medewerkers van Legalloyd Advocaten hebben geen toegang tot de contracten die u via de software opstelt, tenzij u hiervoor toestemming geeft. Meer informatie over uw privacy kunt u lezen in ons privacy beleid, te vinden op de Website.
 5. Wij hebben het recht een account (tijdelijk) te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met uw account in strijd wordt gehandeld met de wet of deze algemene voorwaarden.

6. Voor eigen gebruik

De documenten die u via onze Software opstelt, mag u uitsluitend gebruiken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld om uw afspraken met uw (zakelijke) relaties of klanten vast te leggen. Het is dus niet toegestaan de documenten door te verkopen en/of ze beschikbaar te stellen aan derden.

7. Garantie

 1. Legalloyd Advocaten garandeert dat de contracten die via de Software worden gemaakt juridisch up-to-date zijn.
 2. Overige content zoals landingpages, blogs, nieuwsbrieven worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar Legalloyd Advocaten is niet aansprakelijk voor enige onjuistheden in deze bronnen.
 3. De garantie op de inhoud van de online contracten is een niet-goed-geld-terug garantie. Legalloyd Advocaten heeft wel eerst de mogelijkheid het gebrek te herstellen binnen een termijn van 14 dagen, nadat u het gebrek heeft gemeld. Wordt het gebrek niet naar tevredenheid hersteld binnen deze termijn dan betalen wij de aanschafwaarde van het contract terug.
 4. Legalloyd Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking van u.
 5. De garantie vervalt 30 dagen na aankoop van het contract. Geld kan alleen retour worden gestort op de rekening waarvan de betaling is gedaan. Wij bieden altijd de mogelijkheid het contract om te ruilen – ook na 30 dagen – voor een contract dat u wel nodig hebt om het probleem op te lossen. Onze medewerkers staan voor u klaar om u te helpen bij het maken van een keuze voor een contract. Als u een contract omruilt, krijgt u het verschil in prijs tussen de contracten terug, indien het juiste contract goedkoper is.
 6. De niet-goed, geld-terug garantie geldt niet:
  • voor de Advies- en procespraktijk;
  • voor betalingen aan derden waarover door ons is geadviseerd;
  • voor het uitblijven van succes of een bepaalde uitkomst van onderhandelingen;
  • bij conflict of samenwerking;
  • wanneer uw feitelijke situatie wijzigt waardoor uw juridische behoefte wijzigt.

8. Tegenstrijdig belang

Wanneer u gebruik maakt van de Software, doet Legalloyd Advocaten geen onderzoek naar het bestaan van een eventueel tegenstrijdig belang tussen u en andere klanten van Legalloyd Advocaten. Dit is ook niet nodig, omdat wij u op dat moment niet adviseren en dus ook niet kunnen worden geconfronteerd met tegenstrijdige belangen. Op het moment dat u een contract toestuurt voor advies, wordt er wel onderzoek gedaan naar tegenstrijdige belangen. Indien een tegenstrijdig belang zich voordoet tast dat de kwaliteit van de overeenkomst niet aan en geeft dit geen recht op ontbinding van de aankoop.

ALGEMENE BEPALINGEN

9. Kosten

 1. Alle door ons gecommuniceerde prijzen zijn exclusief btw, onkosten en verschotten.
 2. U betaalt altijd voorafgaand aan de Diensten.
 3. De prijzen van onze urenbundels voor de Advies- en procespraktijk zijn geen fixed fee. Onze juristen en advocaten geven van tevoren een ureninschatting voor de werkzaamheden. Op basis hiervan kunt u zelf bepalen hoeveel uren u koopt.
 4. Als de opdracht is voltooid en niet alle ingekochte uren zijn verbruikt, dan blijven deze uren nog tot twee jaar geldig. U heeft geen recht op terugbetaling van uren.

10. Pakketten

 1. Voor alle pakketten voor onze Software die wij aanbieden geldt een initiële termijn van 12 maanden, tenzij anders vermeld op de Website. U kunt na de initiële termijn uw pakket opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. U zegt op via de button ‘abonnement opzeggen’ onder uw account op onze Website.
 2. Als u uw pakket wijzigt naar een ander pakket dan geldt opnieuw een initiële contractstermijn van 12 maanden, tenzij u uw pakket upgradet.
 3. Omdat Legalloyd Advocaten gebruik maakt van automatisch incasseren bij de pakketten heeft de Klant de mogelijkheid een afschrijving te storneren. Wij wijzen erop dat een ongeoorloofde stornering kosten met zich mee brengt. Wij rekenen hiervoor de gemaakte administratiekosten met een maximum van € 40 exclusief btw per stornering. Wij verzoeken u dan ook niet te storneren, maar contact op te nemen met info@legalloyd.com indien u het niet eens bent met een afschrijving.

11. Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit.

12. Aansprakelijkheid

 1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Legalloyd Advocaten beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door Legalloyd Advocaten aan een de Klant in rekening gebrachte bedrag. Aan Legalloyd verbonden personen zijn in geen geval aansprakelijk.
 2. Een aanspraak vervalt als Legalloyd Advocaten niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.

13. Vrijwaring

U vrijwaart Legalloyd Advocaten tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met de uitvoering van de Diensten, waaronder begrepen de mogelijke kosten (zoals die van juridische bijstand), tenzij vast staat dat de aanspraak een gevolg is van een door Legalloyd gemaakte beroepsfout.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Deze algemene voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen met Legalloyd Advocaten zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Bij eventuele geschillen is de rechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd.