{{messages[0][0]}}

Algemene Voorwaarden, Privacy Statement & Verwerkersovereenkomst

Op deze pagina leggen we de spelregels uit voor onze dienst. We geven je eerst de samenvatting, maar alle voorwaarden die hier genoemd zijn gelden tussen ons. 

 

 

De 7 kernpunten van onze dienstverlening

 

 1. Wij, Legalloyd B.V., beogen ondernemers juridisch te ondersteunen met slimme software en goede service. 
 2. Wij hebben software ontwikkeld die toegankelijk is via onze website https://legalloyd.com (de Website). 
 3. Onze software is continue in ontwikkeling en werkt echt goed, maar we garanderen niet dat deze foutloos is. 
 4. De inhoud van onze contracten wordt doorlopend gecontroleerd en aangevuld, maar we garanderen niet dat deze foutloos is. 
 5. Ons advies komt van ervaren juristen en advocaten die samenwerken met Legalloyd. Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering en we zijn niet bang om te adviseren. Maar, advies is gebaseerd op de feiten die we van jou krijgen en zelfs als de feiten juist zijn kan een advies incompleet of onjuist zijn. Als dat gebeurt zullen we het advies aanvullen of corrigeren. 
 6. We hanteren strikte geheimhouding van jouw informatie, online en offline. 
 7. We respecteren je privacy en die van je contractspartners.

Heb je vragen hebben over deze algemene voorwaarden of onze diensten? Neem dan contact met ons op via info@legalloyd.com of via 020 303 20 24.


 

Gebruikersvoorwaarden

 1. Wij, Legalloyd B.V. (Legalloyd) leveren diensten, in persoon en als software-as-a-service via onze website https://legalloyd.com (de Website).
 2. Wij houden kantoor aan de Hamerstraat 19, 1021 JT Amsterdam Noord en we staan ingeschreven in de KVK onder nummer: 52183475.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Legalloyd aan jou als gebruiker (de Gebruiker).
 2. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Legalloyd beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door Legalloyd aan een Gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Een aanspraak vervalt als Legalloyd niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Legalloyd, maar ook voor alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht voor een Gebruiker.
 4. De Gebruiker vrijwaart Legalloyd tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met de uitvoering van de Diensten.
 5. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan je toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de Website.
 6. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Diensten

 1. Legalloyd biedt softwareoplossingen aan voor het maken van documenten, ondersteunende en aanvullende diensten zoals contractbeheer en digitaal ondertekenen en juridisch advies (de Diensten).
 2. Wij leveren de Diensten op grond van een opdrachtovereenkomst, en we hebben een inspanningsverplichting om deze zo goed mogelijk te leveren.
 3. Voor alle abonnementen geldt een initiële termijn van 12 maanden, tenzij anders vermeld op de Website. Je kunt na de initiële termijn je abonnement opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Als je jouw abonnement wijzigt naar een ander abonnement dan geldt opnieuw een initiële contractstermijn van 12 maanden.
 5. Omdat Legalloyd gebruik maakt van automatisch incasseren heeft de klant de mogelijkheid om een afschrijving te storneren. Wij wijzen er op dat een ongeoorloofde stornering kosten met zich mee brengt. Wij rekenen hiervoor een gemaakte administratiekosten met een maximum van €40,- ex. btw per stornering. Wij verzoeken je dan ook om niet te storneren, maar om contact op te nemen met info@legalloyd.com indien je het niet eens bent met een afschrijving.
 6. Legalloyd wil het recht voor ondernemers toegankelijk maken en wij zijn daarom continue aan het innoveren. We geven met onze Software en legal coaching ondernemers zelf een belangrijke rol bij het eindresultaat. De spelregels die daarbij gelden, vermelden we bij de “veelgestelde vragen” op de Website.

Tegenstrijdig belang

 1. Het kan voorkomen dat een Gebruiker advies vraagt over een juridisch probleem waarbij een wederpartij ook een Gebruiker is van onze Diensten. In die gevallen heeft geen van beide Gebruikers een voorkeursrecht op de diensten of het advies van Legalloyd.
 2. Legalloyd doet geen onderzoek naar het bestaan van een eventueel tegenstrijdig belang bij het geven van advies. Mocht dit toch naar voren komen dan zal Legalloyd dit echter direct melden en de dienstverlening aan beide Gebruikers opschorten.
 3. Gebruikers zijn vrij om gebruik te blijven maken van onze dienstverlening. Wij kunnen ook een bemiddelende rol innemen indien gewenst, maar wij zijn hier niet toe verplicht.

Gebruik van Legalloyd.com en de Software

 1. Als je gebruik wilt maken van onze Software, moet je je registreren op onze Website. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Software en de veiligheid van je account.
 2. Je account is persoonlijk. Houdt je accountgegevens en wachtwoord strikt geheim.
 3. Medewerkers van Legalloyd hebben toegang tot je account als dat voor het verlenen van onze diensten noodzakelijk is.
 4. Medewerkers van Legalloyd hebben geen toegang tot de contracten van een Gebruiker, tenzij de Gebruiker hier toestemming voor geeft. Zie ook ons privacy beleid hieronder op deze pagina.
 5. Wij hebben het recht een account (tijdelijk) te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met uw accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze algemene voorwaarden.

Geheimhouding

Wij zijn verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan je hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit.

Garantie

 1. Legalloyd garandeert dat de contracten die via de Software gemaakt worden juridisch up-to-date zijn.
 2. Overige content zoals landingpages, blogs, nieuwsbrieven worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar Legalloyd is niet aansprakelijk voor enige onjuistheden in deze bronnen.
 3. Deze garantie is een niet-goed-geld-terug garantie, maar Legalloyd mag ook het gebrek eerst herstellen zonder nadere kosten binnen een termijn van 14 dagen. Wordt het gebrek niet naar tevredenheid hersteld binnen deze termijn dan betalen wij de aanschafwaarde van het contract terug.
 4. Legalloyd is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door een Gebruiker zijn verstrekt.
 5. De garantie vervalt 30 dagen na aankoop van het contract. Geld kan alleen retour gestort worden op de rekening waarvan de betaling is gedaan. Wij bieden altijd de mogelijkheid om het contract om te ruilen – ook na 30 dagen – voor een contract dat je wel nodig hebt om het probleem op te lossen. Onze medewerkers staan voor je klaar om je te helpen bij het maken van een keuze. Het verschil in prijs tussen contracten krijgt je terug, indien het juiste contract goedkoper is. Je hoeft niet bij te betalen indien het juiste contract duurder is.
 6. De niet-goed, geld-terug garantie geldt niet:
  • voor betalingen aan derden waarover door ons is geadviseerd;
  • voor het uitblijven van succes of een bepaalde uitkomst van onderhandelingen;
  • conflict of samenwerking;
  • wanneer je feitelijke situatie wijzigt waardoor je juridische behoefte wijzigt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Bij eventuele geschillen is de rechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd.

 

Privacy Statement

 

Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website https://legalloyd.com (de Website) en de diensten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze geïmplementeerd zal worden in de Nederlandse wet (de Relevante Wetgeving).

Persoonsgegevens

Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt op onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je er voor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij je niet van dienst zijn en kan de software geen goede overeenkomsten samenstellen.

Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:

 • Je naam
 • Je adresgegevens
 • Je woonplaats
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je IP-adres
 • Je betaalgegevens

We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze Website gebruikt, zoals:

 • De naam van de browser die je gebruikt
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt
 • De service provider waarmee jij internettoegang hebt
 • locatie van de browser en het soort device waarmee je de Website bezoekt.

Login

Op je account slaan we de volgende gegevens op: naam, e-mail, adres, overige bedrijfsgegevens en betalingsgegevens. Zo hoef je deze gegevens niet opnieuw in te voeren. We bewaren ook - voor het gebruiksgemak van je eigen account - de gegevens van eerdere bestellingen.

Social media

Als je social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet? Verander dan de privacy-instellingen op je social media-account.

Als je op een webpagina terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt je browser bepaalde informatie naar de aanbieder van jouw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze gegevensuitwisseling.

Nieuwsbrief

Legalloyd biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Bestellingen

Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen jouw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van de bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van je bestelling verstrekken wij aan advocaten(kantoren) en juridische dienstverleners noodzakelijke persoonlijke gegevens.

Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de gegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen
 • Wij sluiten met alle werknemers en derden geheimhoudingsverklaringen.

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven. Je gegevens blijven bewaard zolang je een account hebt bij ons, omdat we zonder die gegevens de diensten niet kunnen leveren. Als je geen account meer hebt zullen jouw gegevens verwijderd worden. Ook zullen wij inactieve accounts na 5 jaar verwijderen.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan Amazon Web Services, Moneybird, Olark, Amsterdam Standard en Adyen. Zij zullen zorg dragen voor de opslag en beveiliging van de gegevens en uitvoering van onderdelen van onze service. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte

Wij zullen jouw gegevens binnen en buiten de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw gegevens, zoals het EU/US Privacy Shield.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.

Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Door de opslag van cookies zorgen we bovendien dat:

 • je ingelogd blijft en ongestoord kunt winkelen
 • je veilig winkelt bij Legalloyd
 • de website snel is
 • we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen
 • we verbeteringen kunnen testen

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement nalezen: https://legalloyd.com/info-pages/cookies.

Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen ons privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:
 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

Bij andere vragen of opmerkringen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact

Legalloyd BV
Hamerstraat 19
1021 JT Amsterdam
KvK-nummer: 52183475
020 303 2024
info@legalloyd.com

Functionaris voor gegevensbescherming
Sjors Dobbelaar
telefoon: 020 303 2024, e-mail: sjors[at]legalloyd.com.


 

Verwerkersovereenkomst

 

Waarom een verwerkersovereenkomst?

 1. De Gebruiker beschikt over diverse gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens van diverse betrokkenen (de Betrokkenen) in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving). Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens van de wederpartij die je invult in het contract. De Gebruiker handelt hierbij als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Relevante Wetgeving.
 2. De Gebruiker slaat deze gegevens op in het account. Legalloyd zal de opslag, verwerking, bewerking en beveiliging van deze persoonsgegevens op zich nemen (de Verwerking). Legalloyd handelt hierbij als Verwerker in de zin van de Relevante Wetgeving.
 3. In deze Verwerkersovereenkomst (de Overeenkomst) leggen we de rechten en verplichtingen over en weer in verband met de verwerking van persoonsgegevens door Legalloyd vast.

Uitvoering verwerking

 1. Legalloyd zal op zorgvuldige wijze met de persoonsgegevens omgaan en de persoonsgegevens enkel verwerken overeenkomstig deze Overeenkomst en de voorschriften in de Relevante Wetgeving, voor zover deze voorschriften zich direct op verwerkers richten.
 2. Legalloyd zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel of op andere wijze verwerken dan volgens jouw instructies, waaronder de instructies die zijn vastgesteld in deze Overeenkomst. Legalloyd heeft ook geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens. De instructies van de Gebruiker mogen niet in strijd zijn met de Relevante Wetgeving.
 3. Legalloyd staat er verder voor in dat personen die handelen onder zijn gezag de persoonsgegevens alleen op rechtmatige wijze en in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Relevante Wetgeving zullen verwerken.
 4. Legalloyd zal op verzoek van de Gebruiker informatie aan de Gebruiker geven over de genomen (beveiligings-)maatregelen om aan de verplichtingen op grond van de Relevante Wetgeving en deze Overeenkomst te voldoen.
 5. De verplichtingen van Legalloyd die uit deze Overeenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Legalloyd, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot werknemers.

Melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 1. De Gebruiker is verantwoordelijk om de verwerking van persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien dit verplicht is onder de Relevante Wetgeving.
 2. Als een Gebruiker geen melding maakt van de verwerking van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens, staat die Gebruiker er voor in vrijgesteld te zijn van de meldplicht onder de Relevante Regelgeving en dat er zodoende geen melding hoef te worden gedaan.

Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Legalloyd verwerkt de persoonsgegevens binnen en buiten de Europese Unie. Doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie is slechts toegestaan naar landen die conform de Relevante Wetgeving een passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld het US/EU Privacy Shield.
 2. Legalloyd zal de persoonsgegevens alleen buiten de Europese Unie verwerken op grond van deze Overeenkomst, tenzij een wettelijke bepaling dergelijke verwerking verplicht.

Beveiligingsmaatregelen en -incidenten

 1. Legalloyd neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
 2. Legalloyd neemt hiertoe in ieder geval de volgende maatregelen:
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • Beveiliging van de gegevens conform de ISO 27001 norm;
 • Versleuteling van de wachtwoorden van Gebruikers;
 • Beperking van de toegang tot de gegevens door Medewerkers van Legalloyd;
 1. Legalloyd zal de Gebruiker, waar mogelijk, bijstand verlenen bij het waarborgen van een passend beveiligingsniveau door de Gebruiker.
 2. Legalloyd zal diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens zo snel mogelijk melden aan de Gebruiker. Waar nodig zal Legalloyd volle medewerking verlenen aan het adequaat informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokken personen over dergelijke beveiligingsincidenten of datalekken.

Duur en beëindiging

 1. Deze Overeenkomst tussen Legalloyd en de Gebruiker loopt zolang de Gebruiker een account heeft waarop persoonsgegevens zijn ingevoerd door Gebruiker.
 2. Als deze Overeenkomst eindigt of wordt ontbonden moeten Legalloyd en de Gebruiker zich blijven houden aan het bepaalde in deze Overeenkomst met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, vrijwaring en alle overige bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van deze Overeenkomst voort te duren.
 3. Als deze Overeenkomst eindigt of wordt ontbonden zal Legalloyd de Gebruiker gedurende 10 weken in de gelegenheid stellen om alle gegevens, waaronder persoonsgegevens, die op basis van deze Overeenkomst bij Legalloyd aanwezig zijn te verplaatsen naar een andere locatie. Na deze termijn zal Legalloyd alle gegevens, waaronder persoonsgegevens, die bij haar uit hoofde van deze Overeenkomst aanwezig zijn (inclusief alle eventuele kopieën daarvan) verwijderen of vernietigen.

Geheimhouding van verwerkte gegevens

 1. Op alle persoonsgegevens die Legalloyd voor de Gebruiker verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Alle personen in dienst van dan wel werkzaam ten behoeve van Legalloyd, alsmede Legalloyd zelf, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens.
 2. Legalloyd zal de persoonsgegevens niet zonder toestemming van de Gebruiker aan derden verstrekken, kopiëren, of anderszins verveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Als Bewerker een verzoek van een derde ontvangt om inzage in de persoonsgegevens te verstrekken op grond van een vermeende (wettelijke) verplichting dan zal hij Verantwoordelijke daarover eerst schriftelijk informeren alvorens hij die derde inzage in de persoonsgegevens verschaft, zodat Verantwoordelijke kan beoordelen of het verzoek van die derde gegrond is.

Bijstand

 1. Legalloyd zal de Gebruiker, waar mogelijk, bijstand verlenen om verzoeken van Betrokkenen m.b.t. de uitoefening van hun rechten te beantwoorden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om verzoek van de Betrokkene om inzage, rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van persoonsgegevens en het recht op dataportabiliteit. Legalloyd neemt hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen.
 2. Legalloyd zal, indien de Gebruiker hier om vraagt, alle nodige informatie verstrekken die de Gebruiker nodig heeft voor de uitvoering van audits, inspecties en gegevensbeschermingseffectbeoordelingen.
 3. De Gebruiker zal alle kosten op zich nemen die verband houden met de uitoefening van de rechten en verplichtingen uit voorgaande bepalingen.

Sub verwerkers

 1. Legalloyd maakt bij het leveren van de Diensten gebruik van enkele externe diensten. Doordat deze diensten (een deel van de) persoonsgegevens die Legalloyd in bezit heeft verwerken, treden zij op als sub verwerker in de zin van de Relevante Wetgeving (de Sub Verwerkers). Legalloyd maakt bijvoorbeeld gebruikt van Amazon Web Services voor de opslag van gegevens en van Adyen voor het betalingsverkeer.
 2. Legalloyd zal enkel andere Sub Verwerkers in dienst nemen, indien dit nodig is om specifieke verwerkingsactiviteiten ten behoeve van de Diensten te verrichten.
 3. Legalloyd zal de Gebruiker op de hoogte stellen als er een Sub Verwerker wordt toegevoegd of vervangen.
 4. Alle Sub Verwerkers zullen aan dezelfde voorwaarden en verplichtingen gebonden zijn als die zijn opgenomen in deze Overeenkomst.

Aansprakelijkheid

Legalloyd is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door de instructies van de Gebruiker op te volgen, indien deze instructies in strijd zijn met de Relevante Wetgeving.

Garantie Verantwoordelijke

 1. De Gebruiker garandeert dat de verwerking van de persoonsgegevens van de Betrokkenen, zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van anderen.
 2. De Gebruiker vrijwaart Legalloyd van alle aanspraken die betrekking hebben op de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens.

 

(c) Legalloyd - 2017