Algemene voorwaarden | Legalloyd

Algemene voorwaarden van Legalloyd Advocaten B.V.

Deel 1 - introductie

Wie zijn wij?

Wij zijn Legalloyd Advocaten B.V. Ons adres is Meeuwenlaan 98, 1021 JL in Amsterdam. Ons KvK nummer is 52183475. Vanaf nu kortweg Legalloyd.

Wat doen wij?

Wij leveren juridische en aanverwante diensten in persoon door advocaten en juristen, dit noemen we Maatwerk. De voorwaarden voor Maatwerk staan in Deel 2 - Maatwerk.

Daarnaast bieden wij u via onze website https://legalloyd.com toegang tot onze software. Dit noemen we SaaS. De voorwaarden voor SaaS staan in Deel 3 - SaaS.

Overeenkomst van opdracht

Het Maatwerk leveren wij op basis van deze algemene voorwaarden én een individuele opdrachtovereenkomst.

SaaS voorwaarden

Onze SaaS-diensten leveren wij op basis van deze algemene voorwaarden. De SaaS-diensten vormen een zelfstandig onderdeel van onze dienstverlening. Het is een technisch hulpmiddel, maar geen vervanging van Maatwerk. De producten die u zelf maakt via het platform zijn met de grootst mogelijke zorg gemaakt, maar wij garanderen niet:

 • Dat deze zonder fouten zijn,
 • Dat deze aansluiten op uw feitelijke situatie,
 • Dat deze aansluiten op uw juridische situatie.

Voor wie?

Deze voorwaarden gelden voor:

 1. U als klant,
 2. Voor de rechtspersoon Legalloyd,
 3. alle aan Legalloyd verbonden personen, en
 4. alle derden die bij de uitvoering van een dienst door Legalloyd worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kunnen zijn.

Advocatenkantoren zijn streng gereguleerd. Er zijn daarom een aantal technische spelregels nodig voor alle betrokkenen.

Alles wat in deze voorwaarden ten behoeve van Legalloyd is bedongen, waaronder artikel 9 (aansprakelijkheid) en artikel 10 (vrijwaring), geldt ook voor de personen en derden zoals hiervoor genoemd. Deze bepaling is voor Legalloyd onherroepelijk en geldt als een derdenbeding (artikel 6:253 BW).

Onder ‘aan Legalloyd Advocaten verbonden personen’ wordt verstaan: iedere (rechts)persoon die, al dan niet in dienstbetrekking, bij of voor Legalloyd werkzaam is of dat in het verleden is geweest (zoals werknemers, adviseurs, bestuurders, stagiairs, uitzendkrachten en freelancers).

Vragen?

Heeft u vragen over deze voorwaarden of onze diensten? Neem dan contact met ons op via info@legalloyd.com of via 020 303 20 24.

Deel 2 - Maatwerk

 1. Advocaten en juristen
  1. Onze advocaten en juristen zijn in dienst bij Legalloyd Advocaten of aan ons verbonden personen.
  2. U geeft altijd een opdracht aan Legalloyd Advocaten en niet aan een individuele advocaat of jurist. Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
  3. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) is van toepassing op de advocatenpraktijk van Legalloyd Advocaten. Wij verifiëren de identiteit van onze Klanten en de uiteindelijke belanghebbende(n) van onze Klanten. Ook zijn wij gehouden ongebruikelijke transacties, zoals bedoeld in de Wwft, te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland. Als wij een melding in de zin van de Wwft maken, is het ons verboden dit aan de Klant of een betrokken partij te melden.
    
 2. Klachtenregeling
  1. Als u een klacht heeft over de Maatwerk dienstverlening, kunt u deze klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van Legalloyd, Sjors Dobbelaar (sjors@legalloyd.com). Uw klacht zal worden behandeld volgens de kantoorklachtenregeling. Op verzoek zullen wij u deze regeling toesturen.
  2. U moet de klacht binnen zes maanden nadat u kennis heeft genomen van het betreffende feit schriftelijk indienen.
  3. Als de kantoorklachtenregeling geen oplossing voor u biedt,, dan zullen Legalloyd en u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Deel 3 - SaaS

 1. Gebruik van de SaaS-diensten
  1. Als u gebruik wilt maken van onze SaaS-diensten, moet u een account aanmaken op onze website.
  2. U bent verantwoordelijk voor het gebruik en de veiligheid van uw account.
  3. Uw account is strikt persoonlijk. Houd uw accountgegevens en wachtwoord geheim. U bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met uw accountgegevens.
  4. U bent niet aansprakelijk voor handelingen door derden als u melding heeft gedaan dat een ander het wachtwoord van een uw account kent.
  5. Medewerkers van Legalloyd hebben toegang tot uw account als dat voor het verlenen van onze diensten noodzakelijk is.
  6. Medewerkers van Legalloyd hebben geen toegang tot de contracten die u via de SaaS-diensten opstelt, tenzij u hiervoor toestemming geeft. Meer informatie over uw privacy kunt u lezen in ons privacy beleid, te vinden op de website.
  7. De documenten die u via onze SaaS-diensten opstelt:
   1. mag u uitsluitend gebruiken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld om uw afspraken met uw (zakelijke) relaties of klanten vast te leggen,
   2. mag u niet doorverkopen en/of ze beschikbaar te stellen aan derden,
   3. beogen niet juridisch of feitelijk sluitend te zijn of aan te sluiten op uw specifieke situatie.
  8. Wij hebbe n het recht een account (tijdelijk) te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met uw account in strijd wordt gehandeld met de wet of deze algemene voorwaarden en in geval van betalingsachterstanden.
  9. U kunt uw account verwijderen door een e-mail te sturen naar info@legalloyd.com. Als u uw account beëindigt, betekent dit op geen enkele wijze ook een beëindiging of opschorting van uw betalingsverplichtingen aan ons.
 1. Abonnementen en opzegging
  1. Wij bieden verschillende abonnementen aan voor het gebruik van de SaaS-diensten.
  2. Voor alle abonnementen die wij aanbieden geldt een eerste termijn van 12 maanden. U kunt na deze termijn uw pakket opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. U zegt op via de button ‘abonnement opzeggen’ onder uw account op onze Website.
  3. Als u uw pakket wijzigt naar een ander pakket dan geldt opnieuw een initiële contractstermijn van 12 maanden, tenzij u uw pakket opwaardeert.
  4. Omdat Legalloyd gebruik maakt van automatisch incasseren bij de abonnementen heeft de Klant de mogelijkheid een afschrijving te storneren. Wij wijzen erop dat een ongeoorloofde stornering kosten met zich meebrengt. Wij rekenen hiervoor de gemaakte administratiekosten met een maximum van € 40 exclusief btw per stornering. Wij verzoeken u dan ook niet te storneren, maar contact op te nemen met info@legalloyd.com als u het niet eens bent met een afschrijving.
 2. Garantie
  1. Legalloyd garandeert dat de contracten die via de software worden gemaakt zo veel mogelijk juridisch up-to-date zijn. Er kunnen zich echter juridische ontwikkelingen voordoen die wij niet tijdig kunnen doorvoeren.
  2. Overige inhoud zoals teksten op webpagina’s, blogs en nieuwsbrieven worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar wij garanderen niet dat deze zonder fouten zijn.
  3. De garantie op de inhoud van de online contracten is een niet-goed-geld-terug garantie. Wij hebben wel eerst de mogelijkheid het gebrek te herstellen binnen een termijn van 14 dagen, nadat u het gebrek heeft gemeld. Wordt het gebrek niet naar tevredenheid hersteld binnen deze termijn dan betalen wij de aanschafwaarde van het contract terug.
  4. Legalloyd Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking van u tijdens het beantwoorden van de vragen.
  5. De garantie vervalt 30 dagen na aankoop van het contract. Geld kan alleen retour worden gestort op de rekening waarvan de betaling is gedaan. Wij bieden altijd de mogelijkheid het contract om te ruilen – ook na 30 dagen – voor een contract dat u wel nodig hebt om het probleem op te lossen. Onze medewerkers staan voor u klaar om u te helpen bij het maken van een keuze voor een contract. Als u een contract omruilt, krijgt u het verschil in prijs tussen de contracten terug, indien het juiste contract goedkoper is.
  6. De niet-goed, geld-terug garantie geldt niet:
 1. voor Maatwerk;
 2. voor betalingen aan derden waarover door ons is geadviseerd;
 3. voor het uitblijven van succes of een bepaalde uitkomst van onderhandelingen;
 4. bij conflict of samenwerking;
 5. wanneer uw feitelijke situatie wijzigt waardoor uw juridische behoefte wijzigt.
 1. Tegenstrijdig belang

Wanneer u gebruik maakt van de software, doet Legalloyd geen onderzoek naar het bestaan van een eventueel tegenstrijdig belang tussen u en andere klanten van Legalloyd. Dit is ook niet nodig, omdat wij u op dat moment niet adviseren en wij dus ook niet kunnen worden geconfronteerd met tegenstrijdige belangen. Op het moment dat u een contract toestuurt voor advies, wordt er wel onderzoek gedaan naar tegenstrijdige belangen. Indien een tegenstrijdig belang zich voordoet tast dat de kwaliteit van de via de software geleverde overeenkomst niet aan en dit geeft geen recht op ontbinding van de aankoop of het inroepen van de garantie.

Deel 4 - Bepalingen voor zowel Maatwerk als SaaS-diensten

 1. Tarieven
  1. Alle door ons gecommuniceerde prijzen zijn exclusief btw, onkosten en verschotten.
  2. De gecommuniceerde prijzen en tarieven zijn niet bindend voor een bepaald project en kunnen worden gewijzigd. De uurtarieven worden om de 6 maanden opnieuw geëvalueerd.
 2. Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden volgens wettelijke regelgeving voor de advocatuur. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij onder andere alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie of de dienstverlening voortvloeit.

 1. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van Legalloyd is onder alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door Legalloyd aan u in rekening gebrachte bedrag. Aan Legalloyd verbonden personen zijn in geen geval aansprakelijk.
  2. Een aanspraak vervalt als u Legalloyd niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk informeert.
 2. Vrijwaring
  1. U vrijwaart Legalloyd tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met de uitvoering van de Diensten, waaronder begrepen de mogelijke kosten (zoals die van juridische bijstand), tenzij vast staat dat de aanspraak een gevolg is van een door Legalloyd gemaakte beroepsfout.
 3. Geldigheid
  1. Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Deze algemene voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen met Legalloyd zijn onderworpen aan Nederlands recht.
  2. Bij eventuele geschillen is de rechtbank te Amsterdam exclusief bevoegd.

Download deze voorwaarden