None

Over Legalloyd

Legalloyd is een innovatieve legal tech dienstverlener. Wij zijn er voor ondernemers en helpen hen met hun juridische zaken. Doordat wij tech-driven zijn, kunnen wij blijven innoveren, topkwaliteit leveren en revolutionair lage prijzen rekenen. Zo maken wij het recht toegankelijk. 

Wie zitten er achter Legalloyd?

Legalloyd is opgericht door Philip de Roos, Leopold van Oosten en Sjors Dobbelaar. Philip is begonnen als advocaat bij Stibbe en werkte bij Google in Ierland voor hij Legalloyd startte. Philip is ook oprichter en naamgever van De Roos Advocatuur. Leopold is eigenaar van Amsterdam Standard en de CTO van Legalloyd. Sjors is advocaat en begonnen bij Freshfields Bruckhaus Deringer, na een periode bij 4DSOUND als managing director is hij CEO geworden van Legalloyd. Naast de oprichters bestaat het team uit developers en juristen die er elke dag voor zorgen dat onze dienstverlening nog completer en beter wordt. 

Door wie zijn de contracten samengesteld?

Onze contracten zijn opgesteld door een team van gespecialieerde advocaten en juristen. Zo weet u zeker dat uw contract van de beste kwaliteit is en juridisch in orde is. De contracten worden regelmatig nagekeken en zijn dus altijd up-to-date.


Hoe werkt Legalloyd?

Als ondernemer ken je jouw business. Daarom hebben we software gemaakt die gebruik maakt van jouw kennis en die combineert met onze juridische expertise. Door samen te werken via de software kunnen we snel tot een hoogwaardige oplossing komen voor je juridische vragen. Maak voor een snelle kennismaking ons voorbeeldcontract

Hoe vul ik een contract in?

Je kunt met behulp van onze software stap voor stap een contract opstellen. Bij elke stap geven wij een toelichting in begrijpelijk Nederlands. Als je vragen hebt, kun je terecht bij onze helpdesk. Gebruik de chatfunctie, of bel naar 020 303 2024. Als je alles hebt ingevuld, kun je het contract in PDF of in Word.docx downloaden. Al je gegevens verschijnen automatisch op de juiste plek in het contract en het contract wordt opgeslagen in je account onder “Mijn Contracten”.

Kan ik mijn contract later nog aanpassen?

Ja. Je kunt met een pakket een reeds gemaakt contract later weer aanpassen. Ga naar "Mijn Contracten" en klik op de "bewerken"-knop bij het contract. Je kunt ook een contract door ons laten aanpassen.

Hoe weet ik of ik het juiste contract kies?

Op de contractpagina's staat uitgebreide uitleg uitleg over het contract en waar het voor gebruikt wordt. Ook hebben wij voor veel contracten een video uitleg. Bij twijfel kun je natuurlijk ook altijd contact opnemen.

Het contract dat ik nodig heb, staat er niet tussen. Wat nu?

Wij voegen continue nieuwe overeenkomsten en contracten toe. Contracten worden ook wel eens aangeduid met meerdere namen. Neem dus altijd contact met ons op, misschien staat het er wel tussen. Ook hebben wij nog een uitgebreide database met contracten die (nog) niet online staan. Deze maken wij graag beschikbaar voor onze klanten. 

Ik weet het antwoord op een vraag niet, wat moet ik doen?

Alle antwoorden worden automatisch opgeslagen. Als je dus bij een vraag komt waarvan je het antwoord niet weet, dan kun je de questionaire gerust afsluiten, het antwoord opvragen of opzoeken en weer verder gaan waar u gebleven was. Als je alvast verder wilt met het invullen van een contract, vul dan bijvoorbeeld [XXX] in, je kunt dit later nog wijzigen.  


Juridische begrippen

Wij proberen onze contracten en toelichting in helder Nederlands op te stellen, zonder veel juridisch jargon. In sommige gevallen ontkomen wij er helaas niet aan. Hieronder staat een lijst met veel voorkomende begrippen. 

In mijn document staan woorden die ik niet begrijp. Wat betekent:

Rechtshandeling

Wanneer iemand een handeling verricht met de bedoeling om een situatie voor de wet te veranderen (dit is een rechtsgevolg). Bijvoorbeeld het aangaan van een overeenkomst. Een ongeluk veroorzaken is geen rechtshandeling, omdat het rechtsgevolg niet bedoeld was.

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens die rechtshandelingen kan verrichten, zoals het sluiten van een overeenkomst. Als je handelt uit eigen naam (bijvoorbeeld: meneer Jan Jansen), handel je als een natuurlijk persoon en niet als bedrijf. 

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een organisatie die dezelfde (rechts)handelingen kan verrichten als een natuurlijk persoon, zoals het sluiten van een contract of het hebben van een schuld. Een paar voorbeelden van een rechtspersoon zijn een naamloze vennootschap (nv), besloten vennootschap (bv), vereniging, maatschap, stichting of een coöperatie. Als je handelt in naam van uw onderneming (bijvoorbeeld: Jansen Webdesign BV), handel je als een rechtspersoon.

Nietig

Wanneer een rechtshandeling (bijvoorbeeld een overeenkomst) nietig is, heeft deze nooit bestaan voor de wet. Het bedoelde gevolg van deze handeling (het rechtsgevolg) komt nooit tot stand. Bijvoorbeeld: een overeenkomst die in de wet is verboden (zoals: een overeenkomst met de strekking om een misdrijf aan te gaan), is nooit geldig (geweest). Een verkoper bijvoorbeeld blijft dan eigenaar.

Vernietigbaar

Wanneer een rechtshandeling (bijvoorbeeld een overeenkomst) vernietigbaar is, bestaat deze wel voor de wet, tenzij een partij de handeling vernietigt. Wanneer een rechtshandeling vernietigbaar is, komt het rechtsgevolg wel tot stand, maar kan het later ongedaan gemaakt worden. Bijvoorbeeld: een koopovereenkomst met een minderjarige is geldig, totdat de ouders van de minderjarige het “vernietigen”. Dan heeft de overeenkomst wel bestaan, maar moet alles worden teruggedraaid (dus het product terug naar de verkoper en het geld terug naar de minderjarige). Dit is het verschil met nietigheid: iets dat nietig is, is nooit geldig geweest.

Te goeder trouw

Letterlijk betekent te goeder trouw “handelend vanuit zuivere motieven”. Soms kunnen situaties er anders uitzien dan dat ze werkelijk zijn, de wet beschermt dan de persoon die te goeder trouw is. Wanneer een persoon te goeder trouw handelt, was hij niet op hoogte van bepaalde feiten en hoefde hij dat ook niet te zijn.

Bijvoorbeeld: u koopt een fiets en de verkoper blijkt niet de eigenaar te zijn. Als u wist, of had kunnen weten dat de verkoper niet de eigenaar was, bent u niet te goeder trouw. De werkelijke eigenaar kan dan de fiets van u terugvorderen. Dit kan in principe niet wanneer u wel te goeder trouw handelde.

Grove schuld

Letterlijk betekent grove schuld “ernstige mate van schuld” (bijna opzettelijk). Bijvoorbeeld: het onjuist invullen van de belastingaangifte, waardoor er te weinig belasting is geheven.

Nalatig(heid)

Bij nalatigheid gaat het om een fout die ontstaat door iets niet te doen. Bijvoorbeeld: het niet nakomen van een verplichting. Soms kan nalatigheid leiden tot aansprakelijkheid. De persoon die zijn verplichting niet is nagekomen, noemen we “nalatig”.

Hoofdelijk aansprakelijk

Iemand is hoofdelijk aansprakelijk als hij gedwongen kan worden de volledige verplichting na te komen. Bijvoorbeeld: wanneer meerdere personen samen een schuld zijn aangegaan, kan de schuldeiser bij maar één van hen het volledige bedrag opeisen.

(Toerekenbare) tekortkoming

Wanneer een partij de afspraken uit de overeenkomst niet nakomt, is er sprake van een tekortkoming. Als de tekortkoming aan de persoon te wijten valt, is er sprake van een “toerekenbare tekortkoming”. Degene die toerekenbaar tekort komt, is verplicht de schade van de andere partij te vergoeden als hij de afspraken niet alsnog kan of wil nakomen.

Ingebrekestelling

De schriftelijke mededeling van de schuldeiser (bijvoorbeeld: crediteur), waarbij de schuldenaar (bijvoorbeeld: debiteur) nog een laatste termijn wordt gegeven om alsnog zijn verplichting na te komen.

Verzuim

Als de schuldenaar na de termijn (die in de ingebrekestelling staat vermeld) nog niet zijn verplichting is nagekomen, is hij in “verzuim”. Pas vanaf dat moment is hij verplicht om een schadevergoeding te betalen.

Finale kwijting

Letterlijk betekent finale kwijting, dat twee personen verklaren dat zij niets meer van elkaar te vorderen hebben. Bijvoorbeeld: twee personen hebben geen schulden meer naar elkaar, nadat zijn elkaar “finale kwijting” hebben verleend. Zij mogen na de finale kwijting niet alsnog een schuld proberen te innen, tenzij deze schuld is ontstaan na de finale kwijting.

Vrijwaren

In overeenkomsten kunnen partijen overeenkomen dat de ene partij de ander vrijwaart voor bepaalde aanspraken. De partij die gevrijwaard is kan dan niet aansprakelijk worden gesteld voor die aanspraken, alleen de andere partij kan aansprakelijk zijn.

Genot (huur)

Letterlijk betekent genot“het plezier en gebruik van iets”. Huurgenot betekent dat huurder het gehuurde op een plezierige en normale manier kan gebruiken. Als er bijvoorbeeld een lekkage is in een ruimte die is verhuurt, vermindert dit het huurgenot van de huurder.

In kracht van gewijsde gaan

In kracht van gewijsde gaan betekent dat er geen verzet, beroep of cassatie meer openstaat. Als een vonnis of besluit van de rechter “in kracht van gewijsde” gaat, kan er niets meer aan veranderen en staat de beslissing vast.